Tridonic Garantie Voorwaarden

Zekerheid en betrouwbaarheid voor vele jaren

Tridonic is synoniem voor kwalitatief hoogwaardige producten en service verlening. Onze garantie voor verlichtingscomponenten, lichtregelsystemen, LED-modules en LED-systemen overtreft de wettelijke garantienormen. Tridonic verleent een garantie van 5 jaar op alle apparaten met een nominale levensduur van tenminste 50.000 bedrijfsuren. Voor apparaten met een nominale levensduur korter dan 50.000 bedrijfsuren geldt een garantie van 3 jaar. Uitgesloten van deze garantie zijn batterijen.

1. Producten
De garantie is van toepassing op alle door Tridonic geleverde elektronische verlichtingscomponenten (elektronische voorschakelapparatuur voor fluorescentie- en HID-lampen, elektronische transformatoren, ontsteekapparaten, noodverlichting, converters voor LED-lichtbronnen, magnetische voorschakelapparaten voor fluorescentie- en HID-lampen) alsmede LED-lichtbronnen.

2. Duur van de garantie
De duur van de garantie op Tridonic producten variëert van 3, 5 tot 8 jaar.
Basisgarantie: Voor producten met een fysieke nominale levensduur van ≥ 50.000 bedrijfsuren verleent Tridonic een garantie van 5 jaar overeenkomstig de hierna vermelde voorwaarden (zie punt 3). Om er zeker van te zijn dat de productgarantie met de door de verlichtingsfabrikant toezegde garantie overeenkomt, wordt de garantie met extra 6 maanden vanaf de op het apparaat opgedrukte productiedatum verlengt, tot een maximum van 66 maanden. Hieronder vallen alle producten waaraan in de databladen een nominale levensduur van ≥ 50.000 uur wordt toegekend en alle TALEXX LED-lichtbronnen.

Beperkte garantie: Voor producten met een fysieke nominale levensduur van < 50.000 bedrijfsuren verleent Tridonic een garantie van 3 jaar overeenkomstig de hierna vermelde voorwaarden (zie punt 3). Om er zeker van te zijn dat de productgarantie met de door de verlichtingsfabrikant toezegde garantie overeenkomt wordt de garantie met extra 6 maanden vanaf de op het apparaat opgedrukte productiedatum verlengt, tot een maximum van 42 maanden. Hieronder vallen alle producten waaraan in de databladen een nominale levensduur van < 50.000 uur wordt toegekend. Bijvoorbeeld: PC-R en VIPER.

Verlengde garantie voor PC industrie: Aan de serie “PC Industry” wordt een verlengde garantie van 8 jaar toegekend. Deze garantie houdt rekening met een tijdsbestek van 6 maanden voor verzending, opslag en vervaardiging. Derhalve bedraagt de maximale garantie 102 maanden na productie.

3. Garantievoorwaarden
De door Tridonic toegekende garantie geldt onder de volgende voorwaarden:

  • Producten van Tridonic dienen gebruikt te worden overeenkomstig de voorgeschreven product en toepassingsspecificatie. De maximale waarden voor temperatuur en voedingsspanning mogen niet overschreden worden en op het product mag geen mechanische belasting uitgeoefend worden.
  • De garantie voor elektronische verlichtingscomponenten geldt alleen indien op het product lichtbronnen worden aangesloten die conform de ISO/IEC specificatie zijn.
  • De garantie geldt uitsluitend bij productuitval die door materiaal, constructie, of productiefouten zijn veroorzaakt, evenals uitval die buiten het nominale uitvalspercentage vallen. De nominale levensduur en het nominale uitvalspercentage van een apparaat zijn in de technische documentatie gedefinieerd.

Extra voorwaarden voor magnetische voorschakelapparaten van fluorescentie lampen. Onder extreme omstandigheden (defecte starter/lamp) wordt de levensduur van het voorschakelapparaat verkort door te hoge temperatuur, wanneer de defecte component niet vroegtijdig wordt vervangen. Daarom gelden de garantievoorwaarden uitsluitend bij het gebruik van beveiligde starters of als aangetoond kan worden dat de defecte componenten onmiddellijk vervangen zijn.

4. Uitvoering van de garantie
Bij uitval die het nominale uitvalspercentage overschrijdt, beslist Tridonic naar eigen goeddunken of voor het defecte component reparatie, vervanging of vergoeding plaatsvindt. De klant of eindklant is zelf verantwoordelijk voor de kosten van demontage en hermontage evenals voor de verzendkosten. Alle bijkomende kosten en/of gevolgschade veroorzaakt door het uitvallen van installaties vallen buiten deze garantie regeling.

De aangegeven levensduur zal worden bereikt indien de verlichtingscomponenten in overeenstemming met de door de fabrikant aangegeven voorwaarden, de geldende internationale normen en de lokale voorschriften, zijn toegepast. Alle elektronische producten met een uitvalsmogelijkheid dient men goed te onderhoud en dit schriftelijk te documenteren.

Op basis van het statistische uitvalpercentage van elektronische componenten kan het nodig zijn elektronische apparaten en LED lichtbronnen vervangen moeten worden. Derhalve dient de toegang tot het product toegankelijk te zijn. Bij de installatie van het product dient rekening te worden gehouden met goede toegankelijkheid om kosten van vervanging van het product te beperken.

Indien in een eenvoudige vervangingmogelijkheid in een vroeg stadium niet is voorzien, dan dient de eindklant op mogelijke toekomstige extra kosten geattendeerd te worden, die in het geval van vervanging kunnen optreden. Bij de constructie van het verlichtingsarmatuur en de installatie daarvan, dient men er dus rekening mee te houden dat de regeling, bedrijfsapparatuur en/of LED bronnen eventueel voor het einde van de levensduur uitgewisseld kunnen worden.

Aanvullende informatie betreffende LED modules: De garantievoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de uitval binnen het nominale statistische uitvalspercentage. Op basis van voortschrijdende technische verbeteringen alsmede verhoogde lichtoutput van producten, kan de vervangende LED-modules afwijkende lichteigenschappen ten opzichte van het oorspronkelijke product hebben.

5. Aanspraak op de garantie
Aanspraak op garantie wordt pas dan gehonoreerd, als na retourzending van het defecte product door testen de geldigheid van de garantieaanspraak is bevestigd.

6. Recht van toepassing
Volgens de voorwaarden op de factuur.